fix typo: enviroment->environment
author Yuri Chornoivan
()
committer Yuri Chornoivan
()
commit b77c71c286237bf62febde61f338eaace1ddb1ce
tree 543b3f025834a76a26b6e99c752bcad0607f62e3
parent 8dbe079de59d0986f92b2c53cfdb13e89cee0b64
fix typo: enviroment->environment
cfg/kcm_grub2.kcfg